Thursday, March 30, 2017

Spreadsheet Calculation (लोक सेवा) - I

लोक सेवा आयोग कम्प्युटर अपरेटर पदका लागि सहयोगी सामग्रीको रुपमा कम्प्युटर अपरेटरको प्रयोगात्मक परीक्षामा सोधिएका Spreadsheet Calculation सम्बन्धी समस्या र त्यसको समाधान यस पोष्टमा प्रस्तुत गरेको छु । आशा छ यस पोष्ट बाट तपाईहरुले केही कुरा लिन पाउनु हुने छ ।

Question No. 1.

Calculate following Salary Sheet:

ENO ENAME DESIG BASIC ALLOWANCE DEDUCTION NET PAY
             
             
             
             

a) Configure DESIG column in such a way that it can’t store than 4 characters. The probable values for DESIG are ADMN, MNGR, ACCT & PEON. [2 marks]

b) Create formula for BASIC so that is is: Rs. 7000 for PEON, RS. 14000 for ACCT, Rs. 18000 for MNGR, RS. 22000 for ADMN [2 marks]

c) ALLOWANCE will be 15% of BASIC if he/she is not ADMIN or MNGR [2 marks]

d) DEDUCTIONS will be 1% of BASIC for PEON and 11% for MNGR and ACCT. For ADMN deduct 15% of BASIC [2marks]

e) Create range names so that you can type =ALLOW-DEDU as formula for NET PAY column. [2 marks]

Solution No. 1.

Microsoft को Spreadsheet Program excel  2007 खोली माथिको जस्तै टेवल बनाउने र ENO र ENAME Fill Up गर्ने ।

a) नम्बर a मा भने बमोजिक चार अक्षर सम्मको मात्र लेख्ने बनाउनका लागि DESIG Field मा भएको चारवटा Row Select गर्ने र त्यस पछिका Steps:

Steps:

- Data tab मा जाने र Data Validation को Drop Down arrow मा Click गर्ने ।

- Drop Down Display का list हरू मध्ये बाट Data Validation मा Click गर्ने । जसबाट Data Validation को Dialog box खुल्छ ।

- Allow List box बाट ‘Text length’ छान्ने, Data मा ‘Less than’ छान्ने र Maximum box मा ‘5’ entry गर्ने ।